Actividades profesionais

Marco normativo e xurisprudencial das competencias profesionais dos biólogos.

O artigo 17º do Decreto 150/2008 indica as funcións que poden desempeñar os biólogos na súa actividade profesional. Pódense sintetizar como segue:

Sector Ambiental

Sanidade

Produción e Calidade

Formación - Docencia

Servizos