Aviso legal

Datos do Colexio

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA (en adiante, COBGA) infórmalle que se atopa inscrito no Rexistro de Colexios Profesionais e de Consellos Galegos de Colexios Profesionais de Galicia co número 28 da sección segunda.

Denominación social: COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA

CIF: Q1500352H

Domicilio social: Banquete de Conxo, 6- baixo. 15706- Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981531440

Fax. 981534225

Correo electrónico a efectos de comunicación: info@biologosdegalicia.org

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283532  Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org.

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e o COBGA consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

Condicións de acceso e utilización

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.biologosdegalicia.org  (en adiante, a web) do que é titular o COBGA.

A navegación pola web do COBGA atribúe a condición de usuario da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

A web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto. Non obstante, o COBGA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web aos seus colexiados e á previa cumprimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos da web como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertenece ao COBGA, ou ben posúe o consentimento expreso dos seus autores para a sua utilización, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garantiza a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique ao COBGA e será o único responsable das manifestacións falsas ou incorrectas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto da web, de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte ao COBGA ou fronte a terceiros de calquera dano ou perxuízo que poideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

O colexiado ou usuario responsabilízanse da confidencialidade e do uso do contrasinal, sen que o COBGA asuma en ningún momento os posibles danos e lesións a terceiros que puidera provocar a súa perda ou mal uso. No caso de perda ou extravío, deberá comunicar dita incidencia ao Colexio a través do enderezo info@biologosdegalicia.org aos efectos oportunos.

Política de enlaces e exencións de responsabilidades

O COBGA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos no seu website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio dos enlaces.

O contido desta web ten carácter meramente informativo; e, en ningún caso, constitúe asesoramento xurídico ou doutra índole. Neste sentido, o Colexio tratará de que os contidos estean sempre actualizados, aínda que esta pretensión non sempre se alcanzará, en particular no caso dos contidos de carácter normativo.

O COBGA declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu website que poideran derivarse da navegación pola súa web. En consecuencia, o COBGA non se fai responsable en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet poidera sufrir o usuario.

Uso de cookies e datos estatísticos

Esta web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo e co obxecto de facilitarlle o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas e a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo proveedor de servizos de Internet do COBGA. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web a partir dos datos de conexión e as seccións máis visitadas. O COBGA non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa web nin rexistra as súas direccións IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de xeito que se lle informe da recepción de cookies podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Así e todo, para o acceso á website do COBGA non será preceptiva a instalación de cookies.

Protección de datos

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.