Colexiación obrigatoria

Dende a creación do COB existe a profesión de biólogo (Lei 75/1980, de 26 de decembro). E o artigo 8º dos Estatutos do Colexio de Biólogos de Galicia especifica que a incorporación é obrigatoria para o exercicio da profesión de biólogo (Decreto 150/2008, do 3 de xullo, DOG nº 141, do 22 de xullo de 2008). O artigo 149.1.30 da Constitución distingue entre “títulos académicos” e “títulos profesionais”.