Requisitos, cotas e formularios

Documentación necesaria

No caso de que a colexiación se faga por correo, a documentación marcada cun asterisco (*) deberá estar compulsada por un notario (única e exclusivamente).

Cota de inscrición

Cota anual de Colexiación

Na Xunta Xeral Ordinaria do 15 de maio de 2021, tense aprobado o seguinte cadro de Cotas Colexiais aplicables a partir do 2º semestre do 2021

Cotas anuais

Lembrade que as cotas poden deducirse do IRPF

No momento da solicitude de alta aboarase a cota de inscrición que corresponda e a parte proporcional da cota de colexiación, a razón de 5,00 €/mes a cota reducida e 8,58 €/mes a cota normal (a partir do 1/07/21: 12,5 €/mes graduados/as fai mais dun ano ou 6,25 graduados/as nos derradeiros 12 meses). Estes pagos faranse en efectivo no caso da colexiación presencial, ou mediante xiro postal ou transferencia bancaria no caso da colexiación por correo (consultando previamente o importe e o nº de conta).

Emítense dous recibos ao ano: un en xaneiro e outro en xullo, en cada caso pola metade do importe correspondente.

Formularios

Estes formularios deberán ser impresos, cubertos, presentados ou enviados por correo postal ao Colexio xunto co resto de documentos.